informatie

verwijzing

De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar). Een verwijsbrief is een jaar geldig.

rapporteren verwijzer

De diëtist houdt de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Deze rapportage vindt minimaal aan het begin en einde van de behandeling plaats. Bij langdurige behandeling wordt de arts jaarlijks geïnformeerd of bij bijzonderheden. Wanneer u dit niet wilt kunt u dit melden bij de diëtist.

Bereikbaarheid

Care for Obesitas is bereikbaar op werkdagen dan 8.30 - 17.00 uur via telefoonnummer 06 - 555 000 22 of per mail info@careforobesitas.nl.

Afspraak afzeggen

Indien u niet op uw afspraak kunt verschijnen dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of per mail. Wanneer u niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer u uw afspraak afzegt en tevens aangeeft de behandeling te willen afsluiten, worden de administratieve handelingen van afsluiten in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar.

Behandeltijd

Naast het gesprek (consult/zitting) met de diëtist brengen wij tijd voor 'individueel dieetvoorschrift' in rekening. Dit betreft de analyse van voedingskundige, diëtistische, medische en verpleegkundige gegevens alsook het opstellen van een persoonlijk dieetadvies/behandelplan. Deze activiteit vindt buiten uw aanwezigheid plaats en is altijd onderdeel van de behandeling door de diëtist.

Kosten

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, 3 uur per kalenderjaar. In de basisvezekering geldt voor volwassenen een eigen risico. Vaak is er nog extra vergoeding beschikbaar vanuit de aanvullende verzekering. Controleer dit in de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekeraar.

Facturering van dieetadvisering vindt rechtstreeks plaats bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u de factuur. Dit is bijvoorbeeld wanneer u meer dan 3 uur gebruik heeft gemaakt van de diëtist.

Wanneer wij de kosten van uw behandeling niet in rekening kunnen brengen bij de zorgverzekeraar is het tarief € 17,50 per kwartier.

Resultaat

Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade en letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Privacy

Alles wat u met uw diëtist bespreekt tijdens de behandeling is vertrouwelijk. De diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking. De diëtist houdt rekening met u en waarborgt uw privacy tijdens de behandeling. Van toepassing is Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over privacy: privacyverklaring.

Klachten

Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE  UTRECHT, info@klachtenloketparamedici.nl of telefoon 030 - 31 00 9292.

Betalingsvoorwaarden

De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum op de factuur te worden voldaan.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Indien de cliënt in het hiervoor genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.